Obchodné podmienky

                                                                                                                ____________________________________________________________________

 

spoločnosti
Dagmar Čekunovová CD export-import
Internátna 35, 974 04 Banská Bystrica
IČO:
14 418 916
DIČ:
1029266370

IČ-DPH:  SK1029266370

zapísanej v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica č.j. Žo 6309/1992/Sz
(ďalej tiež len „predávajúcí“)

 


1. úvodné USTANOVENIA

1.1. Tieto  obchodné podmienky predávajúceho upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.ruskychronograf.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, zákonom č. 108/2000 Zb. – O Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 209/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb – Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

1.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

1.4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služieb za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.


2.  Používateľský účet

2.1.    Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke predávajúceho môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.   Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.    Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu.

2.4.   Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám..

2.5.    Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), alebo v prípade, že predávajúci zmení technológiu na nekompatibilnú s predchádzajúcim systémom.

2.6.     Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.7.    Predávajúci neručí za funkcionalitu zákazníckeho účtu, a vyhradzuje si právo meniť funkčnosť používateľského účtu bez predchádzajúceho upozornenia.

 3. KÚPNA ZMLUVA/ uzavretie kúpnej zmluvy

3.1.Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou (je súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky).

3.2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.3.    Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých

 3.4.   Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie  o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a o celkovej cene objednávky. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky:
a/ údaje o objednávanom tovare
b/ údaje o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
c/ údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;
d/ informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
(ďalej spoločne len ako „objednávka").

3.5.    Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky

3.6. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho").

3.7.    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.8.    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.9.    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.10    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, na ktorú bolo uplatnených viac zľavových kupónov ako jeden.

3.11. Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.


4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v internetovom obchode v dobe odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.

4.2. Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dojednaný v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho vykonanú v jeho objednávke, kedy má kupujúci možnosť platby:
a) dobierkou pri dodaní tovaru – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti (či kartou dopravnému partnerovi) pri preberaní zásielky, a to k rukám dopravného partnera povereného dodaním tovaru  
b)bankovým prevodom
c) aspoň jedným z ďalších online platobných nástrojov, podľa aktuálnej dostupnosti.

4.3.    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.4.    V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5.    V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6.    Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.    Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8.    Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru priloží k zasielanému tovaru alebo ho zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

        4.9. Úhrada kúpnej ceny je podmienkou predania tovaru.
 

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom dopravného partnera, ktorého si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar, predajný doklad,  záručný list a návod. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.

5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu nákladov na poštovné a vynaložené poplatky v celkovej paušálnej výške 8 eur (slovami: osem eur) a popri tom, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci ďalej oprávnený zaradiť ho na svoj zoznam nespoľahlivých kupujúcich (ďalej len „blacklist"), pričom všetky osoby zapísané na blackliste predávajúceho sú v prípade ďalšieho nákupu povinní zaplatiť za objednaný tovar pred jeho odoslaním.

5.3.  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

5.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
 

6. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

6.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

6.2. Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho).

6.3. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.
 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE, ZÁRUKA

7.1. Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.

7.2. Ustanovenia uvedené v čl. 7.1. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.3. Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

7.4. Nároky kupujúceho z chýb tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).

7.5. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej tiež len „reklamační poriadok“). V tomto reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z chýb tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy podrobne zoznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu znenia zoznámiť.

7.6. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zachádzania, skladovania, užívania, ako aj za chyby spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.
 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1.    Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

8.2.   Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 8.1. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.

8.3.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehotách uvedených v článku 8.2.. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na stiahnutie TU. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@chronograf.sk.

8.4.   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 8.2.  obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

8.5.   V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 8.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. V prípade uhradenia tovaru na dobierku budú peňažné prostriedky vrátené na bankový účet v ostatných prípadoch budú vrátené rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.

8.6.  Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8.7.  V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to na účet určený kupujúcim v prípade platby pri prevzatí (dobierka). V prípade platby vopred, predávajúci vráti kúpnu cenu rovnakým spôsobom ako bola prijatá, alebo na bankový účet kupujúceho, pričom voľba je na predávajúcom.

8.8.  Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1.    Tým, že kupujúci/návštevník webového rozhrania obchodu (ďalej len "kupujúci/ návštevník) prechádza webové rozhranie obchodu predávajúceho, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom sociálnych médií, alebo predávajúcemu svoje údaje poskytuje inak (vrátane účasti v súťažiach alebo pri návšteve akcií zverejnených na webovom rozhraní obchodu) potvrdzuje taká osoba, že si prečítala ustanovenia týchto obchodných podmienok o ochrane súkromia.

10.2.  Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov o kupujúcom a údajov o návštevníkoch webového rozhrania obchodu.

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV

10.3.    Údaje o osobe kupujúceho získavame výlučne od kupujúceho. Predávajúci nezískava žiadne údaje o kupujúcom z iných externých zdrojov, s výnimkou údajov poskytovaných z účasti návštevy webového rozhrania obchodu 

10.4.    Osobné údaje, ktoré kupujúci/návštevník poskytne predávajúcemu môžu zahŕňať:

10.4.1. údaje o osobe kupujúceho: meno, priezvisko; e-mailová adresa; telefónne číslo; informácie o bankovom účte; pohlavie; údaje uvedené v korešpondencii; aktualizácie údajov, ktoré boli predávajúcemu poskytnuté;

10.4.2. údaje o návštevníkoch webového rozhrania obchodu v rozsahu IP adresa; používateľské meno; podrobnosti o platbách; história objednávok; názov domény a krajiny, ktoré posielajú požiadavku na dáta; typ a verzia prehliadača; typy a verzie doplnkov prehliadača; operačný systém a platforma; údaje o návšteve, vrátane adries URL stránok, ktoré vedú na webové rozhranie obchodu, cez webové rozhranie obchodu alebo z webového rozhrania obchodu (vrátane dátumu a času), času a trvania návštev určitých stránok, údajov o interakciu so stránkou (napríklad prechádzanie, kliknutia a umiestnenia ukazovateľa myši), spôsobov opustenia stránky, údajov o prevádzke, údajov o umiestnení a ďalších údajov poskytnutých pri požadovaní ďalších služieb alebo sťahovaní;

10.4.3.  údaje o tovare, ktoré predávajúci poskytuje kupujúcemu: údaje potrebné na poskytovanie tovaru (vrátane údajov z formulárov na otvorenie účtu, podrobností o objednávke, história objednávok, údajov pre platby, doručovacie adresy, požiadavky a obmedzenia spojené s doručením,z obchodných referencií a daňových informácií); údaje pre zákaznícke služby a údaje pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a marketing;

10.4.4. ak na nadviazanie kontaktu s predávajúcim alebo na zistenie informácií o tovare predávajúceho uplatňuje kupujúci sociálne médiá, údaje z profilu sociálnych médií (vrátane preferencií a komunikácie s predávajúcim na Facebooku, Instagrame) a údaje, ktoré zverejňuje kupujúci/návštevník na profile predávajúceho, ktoré súvisia s podnikaním predávajúceho;

POUŽÍVANIE ÚDAJOV

10.5.  Predávajúci zhromažďuje, používa a uchováva osobné údaje uvedené vyššie z nasledujúcich dôvodov :

10.5.1 Ak návštevník/kupujúci navštívi webové rozhranie obchodu:

   a) na umožnenie získania prístupu a používanie webového rozhrania obchodu;

   b) na poskytovanie technickej podpory;

   c) na poskytovanie informácií a služieb, ktoré od predávajúceho kupujúci /návštevník požaduje;

   d) na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb a webového rozhrania obchodu;

   e) na uchovanie informácií o preferenciách návštevníkov/kupujúceho na prispôsobenie webového rozhrania obchodu individuálnym záujmom;

   f)  na rozpoznanie návštevníka webového rozhrania obchodu pri opätovnom prístupe;

   g) na spracovanie objednávok na tovar alebo služby;

   h) na zlepšovanie a údržbu webového rozhrania obchodu a na zostavovanie štatistík návštevnosti webového rozhrania obchodu.

Tieto informácie budú v čo najvyššej možnej miere anonymizované a konkrétnu osobu kupujúceho/návštevníka nebude možné zo zhromaždených údajov identifikovať. Tieto informácie budú uchovávané najdlhšie po dobu 30 dní.

10.5.2. Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu tovar alebo služby:

a) za účelom poskytnutia objednaného tovaru alebo služby (vrátane možnosti potvrdzovať a spracovávať objednávky, na správu zákazníckeho účtu, daní a výdavkov, na účely fakturácie a vymáhanie dlhov);

b) na riešenie otázok alebo problémov, ktoré sa vyskytnú pri predanom tovare alebo pri poskytnutých službách, vrátane všetkých otázok, ktoré môže mať kupujúci o spôsobe, akým sú zhromažďované, uchovávané a používané jeho osobné údaje, alebo požiadavky na poskytovanie kópií údajov, ktoré o osobe kupujúceho predávajúci vedie. 

c) iba ak na to poskytol kupujúci súhlas, na marketingové účely predávajúceho, formou e-mailov poskytujúcich informácie o produktoch a službách predávajúceho a reklamných oznámení.

Údaje uvedené v bode 10.5.1. a 10.5.2. budú Predávajúcim uchovávané vo všeobecnej archivačnej lehote, ktorá predstavuje 5 rokov.

10.5.3. Za účelom dodržiavania všetkých postupov, zákonov a predpisov, ktoré sa na predávajúceho vzťahujú.

10.5.4. Za účelom vykonávania alebo hájenia zákonných práv predávajúceho.

PRÁVNY ZÁKLAD POUŽÍVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.6.   Právny základ používania osobných údajov, ktorý je opísaný v tomto článku o ochrane súkromia, je nasledujúci: 

a) používanie osobných údajov je pre predávajúceho potrebné na plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy s kupujúcim (napríklad na vybavenie objednávky, na dodržanie podmienok používania webového rozhrania obchodu;

b) používanie osobných údajov je nevyhnutné na dodržanie zákonných povinností predávajúceho, (napr. poskytovanie údajov daňovému úradu);

c) ak neplatí možnosť (a) ani (b), je používanie osobných údajov potrebné na legitímne záujmy predávajúceho (napr. prevádzkovať webové rozhranie obchodu; poskytovať tovar a služby kupujúcemu, vykonávať a prijímať platby).

10.7.    Osobitné kategórie osobných údajov môže predávajúci používať, len ak na to dal kupujúci svoj súhlas (ktorý môže kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie).

10.8.    V budúcnosti môže iné použitie osobných údajov podliehať udeleniu súhlasu kupujúceho (ktorý môže kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie).

SÚBORY COOKIE

10.10.  Niektoré stránky na webovom rozhraní obchodu používajú súbory cookies, čo sú malé súbory, ktoré sú umiestnené do internetového prehliadača, keď návštevník/kupujúci navštívi webové rozhranie obchodu. Súbory cookies sú používané na účely, ponúkanie v budúcnosti lepšie prispôsobených možností vďaka tomu, že sú rozpoznané a zapamätané konkrétne preferencie návštevníka pri prezeraní.

10.11. Ak sú na webovom rozhraní obchodu súbory cookies používané, môže ich návštevník/ kupujúci kedykoľvek zablokovať. Na to môže byť aktivované nastavenia prehliadača, ktoré umožňuje odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookies. Ak však návštevník/kupujúci použije nastavenia prehliadača, ktoré blokuje všetky súbory cookies (vrátane potrebných súborov cookies), nemusí získať prístup k celému webovému rozhraniu obchodu alebo jeho častiam alebo byť schopný používať všetky alebo niektoré funkcie, ktoré sú prostredníctvom webového rozhrania obchodu poskytované.

PRÁVA OSÔB, O KTORÝCH SA OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ

10.14.V súvislosti s osobnými údajmi má každá osoba, o ktorej sú takéto údaje spracovávané určité práva. 

Každá osoba má právo požadovať:

a)  poskytnutie prístupu k osobným údajom, ktoré o nej predávajúci spracováva;

b)  aktualizovali akékoľvek svoje osobné údaje, ktoré nie sú aktuálne alebo správne;

c)  odstránenie osobných údajov, ktoré o nej predávajúci vedie;

d)  obmedziť spôsob spracovania ich osobných údajov;

e)  zabrániť spracovaniu ich osobných údajov na účely priameho marketingu;

f)   poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej predávajúci vedie;

g)  vzniesť odôvodnené námietky proti používaniu ich osobných údajov predávajúcim.

10.15. Všetky vyššie uvedené požiadavky predávajúci posúdi a v primeranej lehote bude na ne reagovať (vždy však najneskôr v zákonom predpísaných lehotách). 

10.16. Predávajúci však upozorňuje, že určité osobné údaje môžu byť za určitých okolností z uvedených požiadaviek vylúčené. Ak takáto výnimka nastane, oznámi túto skutočnosť predávajúci v odpovedi na doručenú požiadavku. Skôr než bude predávajúci na požiadavky reagovať, môže od žiadateľa požadovať, aby mu poskytol informácie potrebné na overenie jeho totožnosti.

BEZPEČNOSŤ

10.17. Predávajúci venuje veľkú pozornosť na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zverejnením, pozmeňovaním, neoprávneným prístupom, nedostupnosťou a zničením a podniká všetky primerané preventívne opatrenia na ochranu dôvernosti osobných údajov, vrátane vhodných organizačných a technických opatrení. Organizačné opatrenia zahŕňajú kontrolné mechanizmy obmedzujúce fyzický prístup do administratívnych priestorov predávajúceho, školenia zamestnancov a uzamykanie fyzických spisov v kartotékach. Technické opatrenia zahŕňajú používanie šifrovania, hesiel pre prístup do systémov predávajúceho a používanie antivírusového softvéru. 

10.18. Pri poskytovaní osobných údajov môžu byť osobné údaje prenášané prostredníctvom internetu. Hoci predávajúci vynakladá maximálne úsilie na to, aby osobné údaje, ktoré sú mu kupujúcim poskytované, ochránil, prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný. Preto kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že predávajúci nemôže zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré sú prenášané na webové rozhranie obchodu predávajúceho, a že takýto prenos prebieha na jeho nebezpečenstvo. Hneď ako predávajúci osobné údaje získa, bude používať prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby zabránil neoprávnenému prístupu k týmto údajom. 

10.19.Ak osobe kupujúceho/návštevníka predávajúci pridelil heslo, alebo ak si ho kupujúci zvolil, ktoré mu umožňuje prístup k zákazníckemu účtu, zodpovedá taká osoba za udržanie tohto hesla v tajnosti.

10.20. Webové rozhranie obchodu a stránky na sociálnych médiách môžu príležitostne obsahovať odkazy na weby prevádzkované tretími stranami, vrátane partnerských sietí a spoločností skupiny predávajúceho. Predávajúci upozorňuje, že tieto ustanovenia o ochrane súkromia platia len pre osobné údaje, ktoré zhromažďuje predávajúci prostredníctvom webového rozhrania obchodu a stránok na sociálnych médiách, a že nemôže niesť zodpovednosť za osobné údaje, ktoré sú zhromaždené a uchovávané tretími stranami. Weby tretích strán majú vlastné podmienky o ochrane súkromia a osoba na ne pristupujúca by sa s nimi mala oboznámiť skôr než na tieto weby odošle akékoľvek osobné údaje. 

 


10. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

Dagmar Čekunovová CD export-import
poštová adresa: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktný telefón. 0908 924 093
e-mail: info@chronograf.sk
web: www.chronograf.sk

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenskými  právnymi normami. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2.  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej  republiky.

11.4 Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica.

11.6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 01.10.2019 a sú k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho alebo elektronicky na www.chronograf.sk .

11.7. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dni uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

V Banskej Bystrici, dňa 01.01.2020